1  ZTF简介
2  ZTF特性
3  如何获得支持
4 快速入门
4.1  安装部署
4.2  禅道设置
4.3  Windows编码和语言设置
4.4  常用命令
4.5  如何方便地在任意目录中执行ztf命令?
5 用户指南
5.1 脚本描述
5.1.1  简单脚本
5.1.2  分组步骤
5.1.3  多行步骤
5.1.4  混合形式
5.1.5  跳过执行
5.2 期待结果
5.2.1  独立文件
5.2.2  正则表达式
5.2.3  格式化符号
5.3  ZTF参数设置
5.4  禅道用例同步
5.5  执行测试脚本
5.6  测试结果提交
5.7  用例信息查看
5.8  其他命令
5.9 自动化测试工具支持
5.9.1  AutoIT
5.9.2  Selenium
5.9.3  Appium
5.10 单元测试框架支持
5.10.1  JUnit
5.10.2  TestNG
5.10.3  PHPUnit
5.10.4  PyTest
5.10.5  Jest
5.10.6  CppUnit
5.10.7  GTest
5.10.8  QTest
5.11 Jenkins集成
5.11.1  Jenkins任务中使用ZTF

ZTF特性

2019-10-23 11:44:57
Aaron Chen
1454
最后编辑:陈琦 于 2020-05-27 12:00:19
本着简明易用的设计初衷,ZTF具备以下特性和优势:
  • 了然于目的测试步骤和验证点标记方式
  • 简单、直观的测试结果输出格式约定
  • 验证点支持正则表达式和格式化符号
  • 从禅道产品、模块、套件和任务导出用例
  • 可向禅道提交测试用例更新和执行结果
  • 可将用例失败结果提交为禅道项目缺陷
  • 可快速检索、查看测试脚本列表和内容